Mimořádné události a bezpečná třída

Kurz akreditovaný MSMT č.j.: MSMT- 15533/2015-1-537

Cílem kurz je vybavit pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ, SOU, SŠ praktickými dovednostmi využitelnými v případě mimořádné události (požár, živelná pohroma, násilí, havárie, šílený střelec, anonymní oznámení,  apod.), se kterou se mohou setkat při své pedagogické činnosti. Účastník kurzu získá znalosti v oblasti bezpečnostně právní, v oblasti práce s agresivním žákem, nebo jinou osobou seznámí se s prostředky improvizované ochrany pči vzniku mimořádné události, osvojí si komunikační techniky s problémovými žáky a vyzkouší si zásady bezpečného chování při mimořádné události.

Kurz připraví pedagogické pracovníky na mimořádné události tak, aby v případě vzniku postupovali v souladu s pravidly bezpečného chování a aplikovali kroky směřující k ochraně života a zdraví svého a svých žáků či svěřenců a minimalizovali riziko hmotných i nehmotných škod.

Stručná anotace kurzu  

Kurz je koncipován jako čtyřhodinový.

První blok je teoretický a účastníkům jsou vysvětleny základní pojmy a vymezen právní rámec (mimořádná událost, krizová situace, nutná obrana, chráněný zájem, vybočení z nutné obrany, neposkytnutí první pomoci, bezpečnost, hrozby při práci s rizikovými žáky).

Dále se věnujeme komunikaci a způsobům komunikace s problémovými žáky a jinými osobami a krizové komunikaci při vzniku mimořádné události.

Druhý blok v rozsahu 2 hodiny – je praktický a na modelových situacích se účastníci učí, jak bezpečně reagovat a jak se chovat při vzniku mimořádné události.

Na konci kurzu proběhne evaluace a předáí certifikátu o absolvování kurzu.

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro cca 15 pedagogických pracovníků. Cílovou skupinu mohou tvořit: učitel – metodik prevence; učitel praktického vyučování; pedagogové volného času; učitelé gymnázií; učitelé 2. stupně ZŠ; učitelé SOŠ a SOU; učitelé speciálních škol; vychovatelé školských zařízení; výchovní poradci.

Jaká je cena kurzu

Cena tohoto akreditovaného kurzu je 6.000,–Kč.

Těšíme se na Vás, tým pracovníků PRESAFE z.s.