Cíle Presafe

  • Ochrana měkkých cílů dle metodiky Ministerstva vnitra ČR
  • Realizace projektů zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů především kriminality, rizikového chování, závislostí a šikany
  • Podpora výzkumu v oblasti sociálně patologických jevů.
  • Spolupráce s akademickými a vzdělávacími institucemi, výzkumnými organizacemi, státní správou a územní samosprávou, soukromým a neziskovým sektorem v oblasti realizace a prosazování aktivit vědecké a praktické kriminální politiky státu, národní protidrogové politiky a strategií nadnárodních sítí a subjektů, s nimiž Česká republika v těchto oblastech aktivně spolupracuje.
  • Vytváření nových služeb a programů v oblasti prevence sociálně patologických jevů především kriminality, rizikového chování a závislostí.
  • Působení v oblasti ochrany lidských práv a řešení rovných příležitostí ve společnosti.
  • Vzdělávání odborníků i široké veřejnosti v oblasti prevence, znalosti zákonů a právních předpisů z oblasti bezpečnosti.