Realizace projektů Obrana se týká všech

Stěžejním projektem roku 2019 byl projekt Obrana se týká všech, jehož realizace byla podpořena v rámci programu POKOS Ministerstvem obrany ČR.

Pracovali jsme se  žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol a hovořili jsme s nimi o odpovědnosti občanů za obranu vlasti. Poukazovali na možnosti, kde a jakým způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice. Zaměřili jsme se na zvýšení informovanosti žáků a studentů o aktivitách AČR a povinnostech občana při obraně státu, představovali armádu ČR a to nejen jako ochránce vlasti, ale i jkao potenciálního zaměstnavatele a garanta státní bezpečnosti. Poukázali jsme na fungování obranného mechanismu státu, vytyčili roli ČR v rámci mezinárodních organizací. Program si rovněž kladl za cíl posílit pocit patriotismu a důvěry v obranné složky státu. Žáci a studenti byli lektorem vedeni k všestranné komunikaci, k osvojení si klíčových kompetencí v oblasti sociální, personální a občanské, k rozvíjení tvořivého myšlení a logického uvažování.

Dosažení výše uvedeného cíle bylo realizováno skrze dvě klíčové činnosti:

  • samostatná práce žáků k zadanému tématu, kdy žákům byl zadán seminární úkol v rámci kterého měli zpracovat referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště, či blízkého okolí – kterou považují za hrdinu v rámci branně bezpečnostního smyslu. Informace k referátu si měli žáci získat pomocí osobních rozhovorů s pamětníky, z kronik nebo pomocí internetu či jiných zdrojů, tak aby došlo k posílení kompetencí v oblasti sociální, personální a občanské, k rozvíjení tvořivého myšlení a logického uvažování. Tento referát, na jehož přípravu měli žáci přibližně 2-3 týdny, následně představili v průběhu vlastní realizace projektu. K zadání seminárního úkolu byla vypracována informační brožura OBRANA SE TÝKÁ VŠECH.
  • Přednáška odborného lektora, který žáky nejdříve seznámil s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek, lektor dále hovořil o systému obrany státu a o možnosti dobrovolné participace na ni. Účastníci projektu byli seznámeni se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti, s možnostmi, kde a jakým způsobem si individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice. Současně lektor žáky seznámil s aktivitami a rolí AČR, poukázal na fungování obranného mechanismu státu, vytyčil roli AČR v rámci mezinárodních organizací a představil funkci armády ve společnosti.

A jak byl projekt hodnocen? Pedagogičtí pracovníci jednotlivých škol, kteří se projektu zúčastnili nám do evaluačních dotazníků napsali mnoho pozitivních hodnocení a projekt považovali za přínosný a uvedli: „Cíl byl splněn, žáci se mohli podívat jak to v armádě chodí a co vše je potřeba k tomu být členem AČR“, „Jsme rádi, že jsme se zapojili do projektu“. „Žáci si na základě výkladu uvědomili, že jejich svět není zcela bezpečný a bezproblémový“, „…snad si uvědomili svoje možnosti zapojení se do obrany státu, rovněž bylo upřesněno, jaké jsou jejich povinnosti při obraně státu“.

Průběh a realizaci projektu tedy hodnotíme velmi pozitivně a jsme potěšeni, že se na většině škol líbil a byl považován za přínosný.

Celkem se v rámci projektů, které proběhli v sedmi krajích ČR, zúčastnilo 2392 žáků a studentů, kteří vypracovali 896 referátů na téma „Můj hrdina“