Branná výchova

ZÁKLADNÍ INFORMACE Z BRANNÉ VÝCHOVY

akreditovaný kurz č.j.: MSMT – 14457/2017-2-707

Kurz představuje pedagogickým pracovníkům brannou výchovu jako nedílnou součást výchovně vzdělávacího procesu a poskytnout jim nové aktuální informace vztahující se k této problematice i k problematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Kurz vybaví pedagogické pracovníky druhého stupně ZŠ informacemi, které budou moci začlenit do vlastních postupů práce při výuce branné výchovy, případně budou moci nabyté dovednosti prakticky užít v případě vzniku reálného bezpečnostního rizika ve škole. Kurz napomůže vidět brannou výchovu jakou součást každodenní připravenosti občana na mimořádné situace a bezpečnostní hrozby.

Absolvováním kurzu si pedagogičtí pracovníci posílí své schopnosti jednat v situacích, kdy bude třeba odvrátit hrozící nebo trvající útok na svou osobu, kolegy, žáky či svěřený majetek.

Pedagogičtí pracovníci získají sebejistotu pro jednání v bezpečnostně problematických situacích a budou schopni efektivněji jednat a rozhodovat při vzniku mimořádné události bezpečnostního charakteru.

Obsah kurzu:  

Základní pojmy  – branná výchova a její význam v rámci mezinárodní situace, právní rámec výuky branné výchovy,  základní zásady při výuce branné výchovy, okruhy a prioritní témata branné výchovy.

Výukové okruhy branné výchovy:  

Civilní obrana a sebeobrana: zásady bezpečného pohybu osob, způsoby bezpečného ukončení konfliktu, zásady sebeobrany při fyzickém napadení, možnosti a způsoby obrany civilních cílů, ukázky základních hmatů a sebeobranných technik vhodných pro žáky ZŠ.

Topografie: čtení a orientace map, evakuační plány a umění jejich užívání, aktualizace evakuačních plánů, zásady orientace bez mapy, zásady orientace při vzniku mimořádné události, moderní navigační systémy a jejich využití.

Improvizované způsoby přežití při vzniku mimořádné události: základní vybavení pro přežití v přírodě, ve městě, v instituci, improvizované záchranné prostředky, evakuační zavazadlo – obsah a význam. (45 minut)

Tělesná zdatnost a základní dovednosti nezbytné k ochraně a obraně státu: v této sekci budou prezentovány ukázky z branně bezpečnostních dnů pořádaných na základních školách s komentovaným výkladem, kde bude poukázáno na význam tělesné zdatnosti při odvracení následků bezpečnostní hrozby.

Základní informace o zbraních a střelivu jako prevence neoprávněného užití střelné zbraně: zákon a držení střelných zbraní, teoretické informace (powerpointová prezentace) o zásadách bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zákonné způsoby užití, nošení a uložení zbraní. Důraz bude kladen zejména na bezpečnou manipulaci se zbraněmi a střelivem. Základním cílem je poskytnout dostatek informací o způsobu, jak postupovat zejména při nálezu zbraní a střeliva a jak se bezpečně chovat v případě ohrožení osob střelnou zbraní.

Cena kurzu – 4×45 minut – pro max. 20 pedagogů je 6.000,– Kč

(Kurz  je možné realizovat  také v kratší verzi v rozsahu dle dohody s objednatelem.)