Senioři a bezpečnost na vlnách medií

Audio edukativní magazín určený primárně seniorům, ale i širší veřejnosti, který je vysílán na vlnách různých medií.

V letošním roce se v prvním magazínu věnujeme majetkové trestné činnosti, kdy řešíme podvody páchané zejména na seniorech. Posluchači se dozvědí, že aktuálně se do popředí dostávají podvody páchané pomocí kybertechnologií – tedy s využitím mobilních telefonů, internetu, sociálních sítí a podobně. Rychle se šířící formou podvodů páchaných zejména na seniorech jsou tzv. navolávky, tedy podvody páchané prostřednictvím telefonního hovoru kdy seniorovi volá účastník z neznámého čísla, který se představí například jako policista a seniorovi oznámí, že policie prověřuje útoky, proti bankovním účtům a pouze jej vyzývá, aby si svůj bankovní účet zkontroloval, zda nebyl napaden.  Nežádá po seniorovi žádné osobní údaje, jen vyvolá pocit, že jeho účet u banky by  mohl být v ohrožení. Následně seniora telefonicky kontaktuje fiktivní pracovník banky, který se odkazuje na již probíhající trestní řízení a seniora vybízí k tomu, aby peníze ze svého účtu, který by mohl být napaden, převedl na jiný bezpečnější účet, aby o své úspory nepřišel. Volajícího ujistí, že transakci samozřejmě může zrealizovat na pobočce, kde je to bezpečné, ale pokud má senior zájem, rád jej touto operací provede i prostřednictvím telefonního hovoru – a podvod je na světě.

Základní obranou proti těmto druhům podvodů je obezřetnost. Nikomu nesdělujte své osobní údaje, rodné číslo, hesla ani další citlivé informace. Vždy je dobré žádat o zaslání pokynů k provedení úkonů o které Vás volající žádá  v písemné podobě, tedy poštou nebo emailem, tak abyste měli čas si vše v klidu přečíst a případně se s někým důvěryhodným poradit. Kdykoli je na vás činěn časový nátlak, že je třeba peníze poslat hned, nebo že věc nesnese odkladu,  měli byste být velmi obezřetní. Nabydete-li dojmu, že se může jednat o podvod, nebo jste se bohužel již stali obětí podvodu, pak je na místě kontaktovat policii České republiky. Policisté podobné případy evidují a prověřují, a proto je také velmi vhodné nikdy nelikvidovat důkazy, nemazat telefonní čísla z nichž Vám bylo voláno, zasílány smsky nebo emaily, či jiné formy komunikace. Všechny tyto věci pak mohou policistům sloužit jako důkazy v trestním řízeni a napomohou k vyřešení věci.

Ve druhém magazínu se věnujeme násilné trestné činnosti a to zejména způsobům které pachatelé této trestné činnosti nezřídka užívají. Obecně, nejen ve vztahu k seniorům, lze konstatovat, že v posledních letech stoupá agresivita pachatelů, což se negativně odráží v následcích, s nimiž se po útoku oběti potýkají. Napadené osoby nezřídka hovoří o neadekvátní brutalitě, kdy kvůli malému zisku – třeba několika set korun – je pachatel ochoten volit velmi silný fyzický útok. Případy, kdy napadený senior skončil ve vážném stavu v nemocnici bohužel nejsou ojedinělé. Mezi nejzávažnější trestné činy násilného charakteru patří kromě vraždy a ublížení na zdraví např. trestné činy loupež, vydírání, nebo týrání osoby ve společné domácnosti.

Aby se zejména senioři nestali obětí násilného trestného činu, doporučujeme dodržovat několik zásadních pravidel. Při pohybu mimo domov se snažte vyhýbat nebezpečným místům, která jsou odlehlá, opuštěná nebo špatně osvětlená. Pokud to není možné, pak je vhodné požádat osobu, ke které máte důvěru, aby Vás doprovodila. Pachatelé si občas své oběti typují podle toho, že dělají určité činnosti stále rutinně. Doporučujeme být trochu kreativní – nechodit si pro důchod vždy ve stejný den a ve stejnou hodinu. Změnit cestu, kterou obvykle chodíte k bankomatu, nebo volit odlišné časy odchodu z domova například na nákup nebo na procházky. Než vstoupíte do svého obydlí, vždy se nejdříve rozhlédněte, zda se ve Vašem okolí nepohybují podezřelé osoby, které by vám mohly ublížit. Nikdy nevpouštějte do svého obydlí cizí osoby a pokud již tak učiníte, pak tyto osoby nenechávejte v místnosti samotné. Samozřejmostí je vždy zamykat vstupní dveře bytů a domů a neukládat cenné věci na místa, která jsou pro pachatele snadno dostupná.

V případě, že jste se i přes veškerou opatrnost stali obětí násilné trestné činnosti, pak co nejdříve kontaktujte polici České republiky a pokuste se co nejpřesněji popsat, co se Vám přihodilo. Zkuste si zapamatovat co nejvíce detailů tedy, kde ke skutku došlo, jak vypadal pachatel, co říkal nebo jak se choval a samozřejmě nezapomínejte, že policisté potřebují k řádnému prošetření věci zejména důkazy, proto důkazní materiál, který se v případě násilné trestné činnosti často nachází přímo na Vašem těle, nelikvidujte, ale domluvte se s policií na způsobu jeho zajištění.

Třetí letošní magazín je zaměřen na novodobé bezpečnostní hrozby. Za bezpečnostní hrozbu je považován jev, který může nebo chce poškodit nějakou konkrétní hodnotu. Mezi novodobé bezpečnostní hrozby je řazen zejména terorismus, organizovaný zločin, kybernetické hrozby, extremismus, ale i útoky zaměřující se na změnu hodnotového systému obyvatelstva a hybridní hrozby.

Klíčovým dokumentem v této oblasti je Strategie České republiky v boji proti terorismu a organizovanému zločinu kde je definováno pět základních oblastí boje proti terorismu. A to: Komunikace a spolupráce mezi subjekty, jež jsou zapojené do boje proti terorismu

Ochrana obyvatelstva, kritické infrastruktury a dalších cílů

Bezpečnostní výzkum

Prevence radikalizace ve společnosti a boj proti rekrutování do teroristických struktur a Legislativní a mezinárodně-smluvní otázky.

Projevy a dopady novodobých bezpečnostních hrozeb na společnost mohou být velmi různorodé od ohrožení kritické infrastruktury státu přes zneužití chemických, biologických, radioaktivních látek, jaderných materiálů a výbušnin přes nadnárodní propagačně informační kampaně po individuální kybernetické útoky.

Ochrana musí vždy vycházet z charakteru těchto hrozeb. Například úkolem hybridní kampaně je využít slabin protivníka; znemožnit jasnou interpretaci událostí a odhalení jejich vzájemných souvislostí; komplikovat nebo neumožnit identifikaci původce a zastřít jeho úmysly. Smyslem hybridní kampaně je destabilizovat či přímo paralyzovat rozhodovací proces, a tím znemožnit včasnou a účinnou reakci ze strany napadeného, proto mezi účinné prostředky osobní ochrany patří zejména vzdělanost a schopnost kritického myšlení. Způsobilost jednotlivce bezpečně se pohybovat v informační a digitalizované společnosti, je klíčová pro prevenci před novodobými hrozbami. Základem je schopnost ověřování informací z více zdrojů a umět zacházet s informacemi a správně je analyzovat. Nezbytností je také umět ovládat novodobé zejména kybernetické technologie, protože ani nejkvalitnější softwarová ochrana nebude fungovat, pokud jí uživatel nebude umět používat.

Projekt Senioři a bezpečnost na vlnách medií je podporován Statutárním městem Brnem.