Senioři a bezpečnost 2018

Projekt vychází z myšlenky „bezpečný senior rovná se aktivní a informovaný senior“. Cílem je poskytnout seniorům informace z oblasti prevence kriminality a bezpečnosti a posílit tak jejich schopnost budovat si a udržet bezpečí sama sebe, svých blízkých i svého majetku. Realizace projektu je zajištěna prostřednictvím třinácti 90ti minutových přednáškových bloků, které vedou odborní lektoři z řad policistů, hasičů, finančních a IT specialistů.

Přednáškové bloky si vedle informativního charakteru kladou za cíl zejména posílení osobního pocitu bezpečí, motivovat k odpovědnému přístupu k ochraně svého zdraví a majetku a posílení sociálních vazeb seniorů. Mezi očekávané výsledky projektu patří zvýšení finanční gramotnosti seniorů, seznámení s bezpečným pohybem v kyberprostoru, posílení komunikačních dovedností ve smyslu zvládat novodobou rétoriku různých prodejců, seznámení s požárními předpisy a novinkami v této oblasti a umět reagovat na novodobé bezpečnostní hrozby.

Přednáškové bloky:

Finanční gramotnost 2×90 minut

Moderní finanční svět nabízí celou řadu možností a nástrojů, jak svůj majetek spravovat efektivně, bezpečně a přitom výdělečně. K tomu je ale třeba nejdříve získat základy finanční gramotnosti. Dle mnoha statistik je finanční gramotnost v České republice na jedné z nejnižších úrovní v celé Evropské unii. V případě seniorů se tyto nedostatky ještě násobí, protože jejich zkušenosti s bankovním a finančním systémem v tržním hospodářství jsou zpravidla velice malé. Přednášky v této části kurzu jsou zaměřeny na seznámení s běžnými finančními nástroji. Účastník získá znalosti o bankovních i nebankovních institucích nabízejících různé typy finančních produktů a bude znát pozitiva i negativa s tím spojená. Zvláštní zaměření kurzů spočívá v přípravě na řešení mimořádných situací v oblasti financí, např. neschopnost splácet apod.

 Bezpečná práce na počítači, internetu a mobilním telefonu 3×90 minut

Kyberprostor představuje zcela novou dimenzi bezpečnosti a ohrožení, na které lidé nebyli až do poslední doby zvyklí. Proto nabízíme přednášky a cvičení zaměřené na práci s počítačem, internetem a mobilními telefony. Lekce jsou rozděleny do tří okruhů – počítačová bezpečnost, bezpečný pohyb po internetu a bezpečná práce s mobilním telefonem a chytrým telefonem. Důraz je kladen především na prevenci před kybernetickým útokem na seniory.

Prevence požáru v domácnosti 2×90 minut

Nejčastěji k požárům dochází v domácnostech a v přírodě. Jedná se o požáry vzniklé převážně lidskou nedbalostí, nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm, ale také porušováním požárních předpisů. V tomto bloku se účastníci dozvědí základní informace o tom, jak předcházet vypuknutí požáru především v domácnosti a jak postupovat při jeho vzniku.

Komunikace 2×90 minut

Komunikační dovednosti pro seniory, umění odvracení konfliktu pomocí komunikace, základní principy a pravidla různých způsobů komunikace, manipulační komunikace a techniky obrany před manipulací.

Účastníci si osvojí způsoby asertivního jednání a dozvědí se, jak reagovat v situacích agresivního prodeje či v případě verbálního napadení. Dále je obsahovou součástí tohoto bloku ukázka jednání s se složkami záchranného systému a praktický nácvik této komunikace.

Novodobé bezpečnostní hrozby 4×90 minut

Informace o terorismu, seznámení s klíčovými body strategie ČR v boji proti terorismu, organizovaný zločin, jeho projevy a dopady na společnost, kybernetické hrozby na úrovni států , extremismu a jeho projevy, možnosti regulace extrémismu, projevy korupce a korupční jednán . K účinnému boji proti těmto hrozbám je nezbytné, aby obyvatelstvo bylo informováno o projevech těchto hrozeb, lidé se o těchto věcech nebáli diskutovat a nepovažovali je za okrajový problém, který se ČR netýká.

Projek je financován z programu prevence kriminality Statutárního města Brna.

Termíny podzimních kurzů JSOU ZDE